Prodej v běžném režimu. Maximální počet osob uvnitř prodejny je 12. Prosíme, respektujte aktuálně platná nařízení vlády a noste uvnitř respirátor nebo roušku. Děkujeme.

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení:
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vydané prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. její nedílnou součást.
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami (dále jen podmínky) a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.
Předmět smlouvy:
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry a ostatní údaje obsažené v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat: bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se může vyžadovat formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
Zboží je možno objednat také e-mailem: info@elektrozelezarstvi.eu
Registrovat se můžete v sekci „ Registrovat“. Údaje nutné k registraci jsou: jméno a příjmení, adresa (fakturační a dodací), e-mail a heslo , mobilní telefon (aby Vás mohl kontaktovat přepravce), pro firmy IČ a DIČ. Více informací o osobních údajích a jejich ochraně naleznete v oddíle Ochrana osobních údajů.
Po vyplnění a odeslání formuláře budete zaregistrováni a bude vám automaticky zřízen uživatelský účet, kde můžete plně editovat vaše nastavení (adresy, e-mail, heslo).
Výběr zboží provedete v menu vlevo, kde je zboží řazeno abecedně a dle rozdělení typu.
Zboží do "Nákupního košíku“ přidáte kliknutím na tlačítko „Vložit do košíku“ v seznamu zboží
Kliknutím na „Nákupní košík“ se Vám zobrazí přehled Vámi objednaného zboží. Množství jednotlivého zboží v „Nákupním košíku“ lze měnit .
Jestliže máte vybrané zboží v "Nákupním košíku" a počet kusů, zadejte pokračovat pro metodu dodání a platby.  Vyberte  způsob dopravy, způsob platby.
Zadejte Vaše jméno, fakturační a dodací adresu, e-mail, telefonní číslo (nejlépe mobilní, aby Vám došly informační SMSky o stavu objednávky a zásilková služba Vás mohla kontaktovat) u firemních objednávek dále název firmy a IČ,DIČ. Poté klikněte na tlačítko „Odeslat objednávku“. Takto odeslaná objednávka je potvrzena emailem, ve kterém je kromě přehledu nákupu i číslo objednávky, které je nutné uvádět při platbě předem jako variabilní symbol.
V případě, že neobdržíte po odeslání objednávky potvrzující e-mail, Vaše objednávka nebyla správně odeslána a nemůže být realizována, v tomto případě nás neváhejte kontaktovat na email: info@elektrozelezarstvi.eu
Místo plnění:
Místem plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění je shodné s převzetím zboží ze strany kupujícího. Cena a placení Nabídkové ceny uvedené na e-shopu prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Ceny zboží a poštovného jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo na dobírku. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.  Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
Dodací a dopravní podmínky:
Zboží je kupujícímu dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího dopravováno v co nejkratším termínu, obvykle do tří pracovních dnů po obdržení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Zásilka se zbožím musí obsahovat daňový doklad. Kupující je povinen zboží řádně převzít a potvrdit jeho převzetí oprávněnou osobou.
Reklamace:
Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:
Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu doručovatel.
Pokud je zboží poškozeno dopravou, nepřevezme zákazník zboží. Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu doručovatel.
Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit v původním obalu včetně dokladu o jeho zakoupení nebo s číslem dokladu o koupi. Dále je nutné přiložit přesný popis závady.
Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned v okamžiku převzetí a zkontrolovat zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Případné odchylky od standardu je nutné reklamovat ihned.
Oprávnění reklamace zboží zaniká v případě, že ke škodám došlo nevhodným skladováním nebo nešetrným zacházením se zbožím ze strany zákazníka, při dopravě zboží, při živelné pohromě apod.
Reklamační řízení ve vztahu ke konečnému uživateli (spotřebitel) se řídí Občanským zákoníkem.
Reklamační řízení ve vztahu k osobám používajícím zboží pro účel podnikání se řídí Obchodním zákoníkem.
Zboží v reklamačním řízení nezasílejte k dodavateli na dobírku !
Rozpor s kupní smlouvou :
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo (dle zákona č. 40/1964 Sb., § 616, občanský zákoník) na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Místo reklamace:
K vyřizování reklamací použijte následující kontakt:
doc. Ing. Eva Kroutilová, Ph.D., Masarykova 123, Modřice, 66442, tel. : 547 243 010
Odstoupení od smlouvy
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění vám bude vrácena kupní cena :
Odešlete dopis (nejlépe emailem ) na místo reklamace s textem :
"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu). Datum a podpis. "
Zboží doručte na místo reklamace.
Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní a s dokladem o koupi nebo s číslem dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku! Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Odstoupení od smlouvy / zrušení objednávky dodavatelem:
Zrušení objednávky je možné v těchto případech:
Zboží není skladem. Zrušení objednávky v tomto případě předchází komunikace se zákazníkem, která obsahuje důvody a nabídku alternativního řešení.
Ochrana osobních dat:
Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:
jméno a příjmení
úplná dodací adresa
telefon a e-mail
Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání. Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:
jméno firmy
úplná dodací adresa
úplná fakturační adresa
telefon, e-mail
IČ, DIČ
bankovní spojení
Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem. Údaje o vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Přístup registrovaným zákazníkům do našeho e-shopu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel e-shopu nenese žádnou odpovědnost. Používáním našeho internetového obchodu www.ganocoffee.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

Ochrana osobních údajů:
V případě objednávky zboží z internetového obchodu firmy doc. Ing. Eva Kroutilová, Ph.D., IČ: 0387292, Masarykova 123, 66442 Modřice (prodávající), kupující či spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů i s jejich zařazením do databáze zákazníků prodávajícího a to v souladu se zák. 100/2000 Sb. o ochraně osobních a změně některých údajů v platném znění. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k naplnění smlouvy mezi kupujícím či spotřebitelem a prodávajícím. V žádném případě nebudou poskytnuty třetí straně, mimo případů, kdy je to nutné pro doručení objednávky apod.
Autorská práva:
Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.elektrozelezarstvi.eu je firma doc. Ing. Eva Kroutilová, Ph.D., IČ: 0387292, Masarykova 123, 66442 Modřice.  Obsah těchto internetových stránek (zejména veškeré texty, fotografie, design, grafiky, databáze i označení zboží) je chráněn právními předpisy, zejména autorským právem, právem na ochranu v hospodářské soutěži a trestním právem. Jakékoliv kopírování, rozmnožování, rozšiřování, úprava, sdělování veřejnosti, či zpracovávání i části obsahu těchto internetových stránek, tedy i fotografií a textů, pro komerční účely se zakazuje. Porušením tohoto zákazu mohou být porušena autorská práva, práva týkající se ochranných známek a jiných označení. Jakákoliv škoda vzniklá v souvislosti s porušením tohoto zákazu bude vymáhána renomovanou advokátní kanceláří.
Závěrečná ustanovení:
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případu prokazatelně dohodnuto jinak. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Provozovatel:
doc. Ing. Eva Kroutilová, Ph.D.
Masarykova 123
66442 Modřice
IČ: 0387292
tel. : +420 547 243 010
email : info@elektrozelezarstvi.eu